Wielomiany- A.G.

Ciągi - 2H

Wyrażenia wymierne A.G.

Trygonometria 

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa - 4 TI

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 

Planimetria i geometria analityczna - 4 TI

STEREOMETRIA  i DOWODY

ARKUSZE  MATURALNE 

Statystyka 3 H